Home  ›  Speciale pagina's  ›  Nieuws

Concentratie fijn stof daalt sterker dan verwacht

Bilthoven - De verwachte concentratie van fijn stof in de
lucht daalt tot 2020 sterker dan eerder geschat. Dit blijkt dinsdag uit de
nieuwe Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten van het RIVM.


Een dalende trend is de
afgelopen 10 jaar zichtbaar. Deze trend wordt vooral veroorzaakt doordat het
verkeer minder fijn stof uitstoot, onder andere door grootschalig gebruik van
katalysatoren en roetfilters.

Fijn stof bestaat uit zwevende deeltjes in
de lucht die een gevaar voor de gezondheid kunnen vormen. De afname geldt zowel
voor grovere deeltjes als voor de fijnere deeltjes (kleiner dan 2,5 micrometer),
die relatief schadelijk zijn voor de volksgezondheid.

Ondanks de dalende
trend steeg de concentratie fijn stof in 2011 licht ten opzichte van 2010. Dit
was het gevolg van het droge voorjaar. Door regen wordt veel verontreiniging uit
de lucht verwijderd. Dit gebeurde weinig in het droge voorjaar van 2011,
waardoor concentraties fijn stof relatief hoog waren.

In juni 2011
werden de strengere Europese luchtkwaliteitsnormen voor de concentratie van fijn
stof van kracht. Het ziet ernaar uit dat deze normen zijn gehaald, hoewel er op
lokaal niveau overschrijdingen mogelijk zijn. In het najaar brengt het RIVM de
monitoringsrapportage van het Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit uit.
Hierin wordt op lokaal niveau gerapporteerd in hoeverre tijdig aan de normen
wordt voldaan.

De Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten geven
ook een beeld van de concentratie van stikstofdioxide in de lucht en de neerslag
van stikstof op de bodem in Nederland. Hierin veranderde niet veel ten opzichte
van de inschattingen van vorig jaar.

De Grootschalige Concentratie- en
Depositiekaarten worden jaarlijks gemaakt. Zij worden gebruikt in het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en de Programmatische Aanpak Stikstof van
de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie. De kaarten hebben een wettelijke status voor het toetsen of nieuwe
ruimtelijke ordeningsplannen voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit.